Rintasyöpä ja liikunta

Monipuolinen liikunta ja terveet elämäntavat ovat tärkeitä syöpään sairastuneille fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta1. LivingWith® -sovellus tukee syövän kanssa elävien hyvinvointia tarjoamalla työkaluja sekä tietoa esimerkiksi liikunnasta sairauden aikana2.

Liikunta on tärkeä osa syöpään sairastuneen arkea

Liikuntaa suositellaan nykyään kaikille syöpään sairastuneille3. Liikunnan on todettu parantavan rintasyöpää sairastavien elämänlaatua ja psyykkistä hyvinvointia, fyysistä kuntoa sekä toimintakykyä4. Liikunnan tiedetään lisäksi vähentävän syöpähoitojen haittavaikutuksia, ja se voi mahdollisesti parantaa myös syövän ennustetta3.  

Liikunnan on osoitettu olevan turvallista rintasyöpää sairastavilla myös kemoterapian tai sädehoidon aikana sekä hoitojen jälkeen. Mahdollisesta leikkaushoidosta toivuttaessa tulee liikunnan suhteen noudattaa leikkauksen yhteydessä annettuja ohjeita1

Liikunta edistää hyvinvointia ja jaksamista sairauden aikana  

Syöpää sairastavilla voi esiintyä erilaisia fyysisiä oireita, ja syöpä voi vaikuttaa myös henkiseen jaksamiseen. Osa oireista, kuten kipu, lymfaturvotus tai vaihdevuosioireet, voi aiheutua syöpähoidoista1,3. Syöpään voi liittyä myös uupumusta, elämänlaadun heikkenemistä tai kognitiivisen tason laskua3.

Liikunnan merkitystä syövän yhteydessä tutkitaan aktiivisesti, ja uutta tietoa esimerkiksi liikunnan positiivisesta vaikutuksesta syöpähoitojen aiheuttamiin haittavaikutuksiin tulee lisää jatkuvasti3. Tutkimuksissa liikunnan on todettu mm. parantavan syöpää sairastavien toimintakykyä, kehonkoostumusta, fyysistä kuntoa ja hapenottokykyä. Liikunta parantaa myös syövän kanssa elävien psyykkistä terveyttä ja elämänlaatua sekä vähentää uupumusta3. Näiden lisäksi liikunnalla on keskeinen rooli syövästä kuntoutumisessa, ja sen ajatellaan joissakin tapauksissa voivan vähentää myös syövän uusiutumista tai muihin sairauksiin sairastumisen riskiä1,7.

Liikunnan vaikutus kognitiivisiin oireisiin

Syöpää sairastavilla voi esiintyä myös kognitiivisia eli tiedonkäsittelytoimintoihin liittyviä oireita. Aivosumuksikin kutsuttujen oireiden esiintyminen on tavallista syöpähoitojen, kuten kemoterapian ja hormonaalisten hoitojen, aikana.5,7

Liikuntasuositusten mukainen liikunta sekä terveelliset elämäntavat, kuten riittävä uni, monipuolinen ruokavalio, tupakoinnin lopettaminen ja alkoholinkäytön vähentäminen, voivat olla hyödyksi aivosumun vähentämisessä5.

Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on havaittu, että liikuntasuositusten mukaan liikkuvien rintasyöpää sairastavien naisten kognitiiviset toiminnot eivät heikentyneet merkittävästi kemoterapian aikana toisin kuin sellaisilla naisilla, jotka eivät harrastaneet liikuntaa6. Syöpään sairastuneen kannattaakin jatkaa liikuntaharrastuksiaan ja suosia terveellisiä elämäntapoja myös syöpähoitojen aikana ja niiden jälkeen1,5.

Liikunta sopii myös levinnyttä syöpää sairastaville 

Liikunnan on tutkitusti osoitettu parantavan myös levinnyttä eli etäpesäkkeistä syöpää sairastavien elämänlaatua. Liikunta parantaa myös levinnyttä syöpää sairastavien aerobista kuntoa, voimaa ja fyysistä toimintakykyä sekä vähentää mahdollisesti myös uupumusta. Liikuntaa kannattaakin harrastaa voinnin mukaan myös silloin, jos syöpä on levinnyt.3

Liikuntasuositukset

Liikuntasuositus syöpää sairastaville on sama kuin muillekin aikuisille. Tämä tarkoittaa kohtuullisesti kuorimittavaa kestävyysliikuntaa, kuten reipasta kävelyä vähintään 150 minuuttia viikossa, tai raskasta liikuntaa, kuten juoksua 75 minuuttia viikossa. Lisäksi suositellaan lihasvoimaa tai -kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa vähintään kahtena päivänä viikossa.1,3 Leikkaushoidon yhteydessä tulee noudattaa erillistä ohjeistusta1.

Tue liikkumistasi Living With® -sovelluksen avulla 

Living With® -sovellus on Elämää syövän kanssa -potilastukiohjelman tarjoama ilmainen sovellus syövän kanssa elävien ja heidän läheistensä arjen sujuvoittamiseen sekä liikunnan ja hyvinvoinnin tukemiseen2

Syöpään sairastuminen tuo mukanaan monia psyykkisiä ja fyysisiä haasteita. LivingWith® -sovelluksessa on työkaluja, resursseja ja tietoa, jotka auttavat sinua selviytymään sinulle tärkeimmistä haasteista.

•    LivingWith® -sovelluksella voit seurata omaa hyvinvointiasi ja kartoittaa mm. uupumusta, mielialaa, kipua ja unta. 
•    Sovelluksen voi yhdistää askeleita ja unenlaatua mittaavien terveyssovellusten ja puettavien laitteiden kanssa. 
•    Sovelluksen kautta on mahdollista lukea lisää liikuntaan liittyviä neuvoja ja artikkeleja.

Viitteet: 

1. Terveyskylä-sivusto. https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/sy%C3%B6p%C3%A…. Luettu 20.9.2023.
2. Terveyden tukena -sivusto. https://www.terveydentukena.fi/sairaudet-ja-hoito/syopa/livingwith-elam…. Luettu: 19.9.2023.
3.. Penttinen H & Sormunen J. Lääkärilehti 46/2019 vsk 74 ss.2656-9.
4. Goldschmidt S, Schmidlt ME & Steindorf K. Support Care Cancer. 2023 Jan 24;31(2):130.
5. Vehmanen L, Poikonen-Saksela P & Stenberg JH. Suom Lääkäril 2023;78:e36029 www.laakarilehti.fi/e36029 (Julkaistu 25.5.2023)
6. Salerno E, ym. Physical activity patterns and relationships with cognitive function in patients with breast cancer before, during, and after chemotherapy in a prospective, nationwide study. J ClinOncol 2021;39:3283–92.
7. Lempiäinen S, ym. Liikunnan vaikutukset syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2021;137(5):464-469.