Käyttöehdot

Tervetuloa Pfizerin terveydentukena.fi-verkkopalveluun.


1. Verkkopalvelun käyttö. Tämän verkkopalvelun eri osiot on tarkoitettu joko yleistä tiedotus- ja opastustoimintaa varten taikka lääketieteellistä tiedotustoimintaa ja kouluttautumista varten. Tämä verkkopalvelu jakautuu kolmeen osioon, jotka on tarkoitettu eri kohderyhmille: 1) kaikille avoin kuluttajaosio, 2) tiettyä valmistetta käyttäville potilaille tarkoitettu osio, ja 3) hoitajille ja muille vastaaville terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu osio. Osiot 2) ja 3) on suojattu salasanalla tai muulla vastaavalla tavalla ja pääsy on rajattu vain sisällön katsomiseen oikeutetuille henkilöille. Jos et kuulu määriteltyyn kohderyhmään, sinulla ei ole oikeutta käyttää verkkopalvelun osiota eikä osion sisältämiä tietoja. Avaamalla verkkopalvelun ja käyttämällä sitä vakuutat, että olet lukenut ja hyväksyt nämä käyttöehdot. Sitoudut toimimaan lain mukaisesti käyttäessäsi tätä verkkopalvelua ja sitoudut olemaan tekemättä mitään, mikä vahingoittaa verkkopalvelua, estää pääsyn verkkopalveluun tai estää muita käyttäjiä käyttämästä tätä verkkopalvelua.

2. Sisältö. Pfizer pyrkii siihen, että verkkopalvelun sisältämät tiedot ovat ajan tasalla ja oikeita, mutta se ei kuitenkaan takaa tietojen virheettömyyttä. Hyväksyt, että verkkopalvelun avaaminen ja sen käyttö tapahtuu omalla riskilläsi. Pfizer, tai muu osapuoli, joka on osallistunut verkkopalvelun luomiseen, tuottamiseen tai jakeluun, ei ole vastuussa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita aiheutuu tämän palvelun avaamisesta, sen käyttämisestä, tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää. Se ei myöskään vastaa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka aiheutuu palvelun sisällön virheistä tai puutteista. Tämä vastuunrajoitus kattaa vahingot, jotka johtuvat siitä, että joku tietokonevirus vahingoittaa tietokonettasi.

3. Vahingonkorvaus. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä Pfizerille tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut.

4. Kolmansien osapuolten verkkopalvelut ja linkit. Tämä verkkopalvelu saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin, kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkopalveluihin, joihin Pfizer ei pysty vaikuttamaan. Tähän verkkopalveluun saattaa olla pääsy kolmannen osapuolen ylläpitämiltä sivustoilta, joihin Pfizer ei pysty vaikuttamaan. Pfizer ei ole vastuussa tällaisten sivustojen sisältämien tietojen oikeellisuudesta, eikä se vastaa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka johtuu näistä sivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista. Pfizer ei myöskään suosittele tai rohkaise käyttämään verkkopalveluunsa sisältyviä kolmannen osapuolen linkkejä.

5. Lääketieteellinen informaatio. Verkkopalvelu voi sisältää luonteeltaan yleisiä tietoja erityyppisistä lääketieteellisistä tiloista ja niiden hoidosta. Nämä tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleistä informaatiota varten, eivätkä ne korvaa lääkärin tai muun valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisen antamia ohjeita taikka lääkevalmisteen valmisteyhteenvedon tietoja. Älä käytä verkkopalvelun sisältämiä tietoja terveyteen tai ruumiilliseen kuntoon liittyvän ongelman tai sairauden diagnosoimiseksi. Sinun tulee aina ottaa yhteys lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen. Lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden on tehtävä potilaan hoitoon liittyvät päätökset huomioiden kunkin potilaan henkilökohtaiset oireet ja taustat sekä Suomen lainsäädäntö. Pfizer ei vastaa hoitopäätösten välittömistä tai välillisistä seurauksista. Verkkopalvelun sisältö on suunniteltu noudattaen Suomen lääkelainsäädäntöä, soveltuvia määräyksiä ja Lääketeollisuus ry:n Eettisiä ohjeita.  

6. Immateriaalioikeudet. Kaikki tähän verkkopalveluun sekä sen sisältöön liittyvät tekijänoikeudet, patentit, oikeudet tietokantoihin, mallioikeudet, tietotaito ja luottamuksellinen tieto (olivat ne sitten rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä) sekä kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Pfizerille. Tämän verkkopalvelun sisältöä saa kopioida ainoastaan omaan yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön, siten, että kaikki tekijänoikeutta tai muuta omistusta ilmaisevat merkinnät on säilytetty. Muunlainen, tämän verkkopalvelun tietojen, tekstin, dokumenttien tai niiden osien kopioiminen, näytteille paneminen, lataaminen, jakelu, muuntelu, uudestaan tuottaminen, uudestaan julkaiseminen tai uudestaan välittäminen on kiellettyä ilman Pfizerin nimenomaista suostumusta. Myös minkä tahansa johdannaistuotteen luominen, joka perustuu kyseisiin kuviin, teksteihin tai dokumentteihin, on kiellettyä ilman Pfizerin nimenomaista kirjallista suostumusta. Kaikki tuotenimet ovat Pfizer Inc:n, Suomen Pfizerin tai näiden kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden, näihin liittyvien yhtiöiden tai niiden lisenssinantajien tai yhteisyrityskumppaneiden tavaramerkkejä, jollei toisin mainita. Näiden tavaramerkkien tai minkä tahansa muun materiaalin käyttö tai väärinkäyttö on kielletty, ja se saattaa rikkoa tekijänoikeuslakia, tavaramerkkilakia tai muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. Pfizer valvoo aktiivisesti immateriaalioikeuksiaan.

7. Soveltuva lainsäädäntö. Tämän verkkopalvelun käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Vaikka verkkopalvelun sisältämä informaatio on myös Suomen ulkopuolisten käyttäjien käytettävissä, verkkopalvelun sisältämät tiedot on tarkoitettu vain Suomessa toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön. Muiden maiden lainsäädäntö, lainsäädännölliset vaatimukset ja lääketieteelliset käytännöt saattavat erota Suomen vastaavista.

8. Muuta. Jos joku tämän sopimuksen sisältämä ehto katsottaisiin laittomaksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, on kyseinen ehto erotettavissa muusta sopimuksesta siten, ettei se vaikuta muiden sopimusehtojen täytäntöönpanokelpoisuuteen. Pfizerilla on oikeus milloin tahansa muuttaa, korvata tai poistaa näitä ehtoja tai tämän verkkopalvelun sisältämiä tietoja sekä käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Pfizer ei takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä ja virheettä.

9. Riitojen ratkaiseminen. Verkkopalvelun käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.