ACROQoL-elämänlaatukysely

Elämänlaatu ja sen mittaaminen – tärkeä osa hoitoa 

•    Akromegaliapotilaan elämänlaadun arviointi on tärkeä osa kliinistä hoitokäytäntöä.
•    AcroQoL-elämänlaatukysely on julkaistu vuonna 2002, ja sitä on mahdollista käyttää myös Suomessa (Webb ym. 2002).
•    AcroQoL-elämänlaatukyselyn avulla:
     o    potilas voi tunnistaa sairauden aiheuttamat vaivat sekä hoidon tuomat hyödyt.
     o    hoitava lääkäri voi seurata kokonaisvaltaisen hoidon onnistumista potilaan näkökulmasta.
•    Parhaimman hyödyn elämänlaatukyselystä saa, kun sitä seuraa järjestelmällisesti hoidon eri vaiheissa.

Tee AcroQoL-elämänlaatukysely online-versiona

Lataa AcroQoL-elämänlaatukysely PDF-versiona

Ladda ner livskvalitet frågeformulär AcroQoL som PDF

Akromegalia on moniulotteinen sairaus, jota tulee hoitaa kokonaisvaltaisesti (kuva 1). Vaikka useimmissa tapauksissa akromegaliaa ei voida parantaa täysin, voidaan johdonmukaisesti toteutetulla hoidolla saavuttaa terveydentila, joka on mahdollisimman lähellä potilaan omaa optimaalista terveydentilaa.

Akromegalian hoidon kokonaisvaltaisuus

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kuva 1. Akromegalian hoito on kokonaisvaltaista.

Yksi keskeinen tapa selvittää sairauksien tai hoitojen vaikutuksia potilaaseen on mitata terveyteen liittyvää elämänlaatua. Näin myös akromegaliapotilaan elämänlaadun (engl. Quality of Life, lyhenne QoL) arviointi on tärkeä osa kliinistä hoitokäytäntöä. 

Akromegaliapotilaan elämänlaadun ja lisätuen tarpeen arviointiin on käytettävissä kyselykaavake ACROQoL (Acromegaly Quality of Life Questionnaire), joka julkaistiin vuonna 2002 tukemaan nimenomaan akromegaliaa sairastavien potilaiden elämänlaadun seurantaa (Webb ym. 2002). ACROQoL-kyselyssä elämänlaatua mitataan 22 väittämällä, jotka liittyvät toimintakykyyn (fyysinen elämänlaatu) sekä ulkonäköön ja ihmissuhteisiin (psyykkinen elämänlaatu).

Väitteisiin vastataan asteikolla 1-5, ja potilasta pyydetään joko määrittämään kuvatun ongelman yleisyyttä tai kertomaan missä määrin hän on samaa tai eri mieltä väittämän kanssa (Aina/Täysin samaa mieltä < ... > Ei koskaan/Täysin eri mieltä). 

ACROQoL-kyselyn tarkoitus on auttaa potilasta tunnistamaan sairauden aiheuttamat vaivat sekä hoidon tuomat hyödyt. Potilaan näkökulma ja odotukset hoitotavoitteista puolestaan auttavat hoitavaa lääkäriä työssään, joten tuloksista on syytä keskustella lääkärin kanssa. Elämänlaatukyselyä täyttäessä on hyvä ymmärtää, ettei väittämiin ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Oikean kokonaiskuvan saamiseksi on erittäin tärkeää, että kaikkiin kysymyksiin vastataan.

Voit ladata ACROQoL-kyselykaavakkeen sivun yläreunan linkistä. Kaavake on mahdollista täyttää sähköisesti. Muista tallentaa tai tulostaa täytetty lomake.

ACROQoL-kyselyn suomenkielinen versio on otettu käyttöön Pfizerin tuella vuonna 2021.  

Viitteet:

Webb, S. M., et al. (2002). Acromegaly Quality of Life Questionnaire (ACROQOL) a new health-related quality of life questionnaire for patients with acromegaly: development and psychometric properties. Clinical endocrinology, 57(2), 251–258.